Ochrana osobných údajov

Zásady Ochrany osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Dobis s. r. o. , so sídlom Východná 21/2338, 911 08 Trenčín; IČO:53346149; DIČ:2121351848; IČ DPH: SK2121351848 (ďalej len "správca").
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Dobis s. r. o. , so sídlom Východná 21/2338, 911 08 Trenčín; IČO:53346149; DIČ:2121351848; IČ DPH: SK2121351848

1.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, resp. uzavretím Zmluvy, Používateľ potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.
1.2 Prevádzkovateľ je správcom osobných údajov používateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: "GDPR"). Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým s GDPR.
1.3 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
1.4 Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Používateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a vykonávania ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.
1.5 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Používateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov najviac však 24 mesiacov. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené je 24 mesiacov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania). Súhlas môže Používateľ odvolať kedykoľvek prostredníctvom e-mailového kontaktu info@ekin.sk
1.6 Používateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR. Používateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
1.7 Používateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov. Adresa úradu je : Hraničná 12,820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

1.8 Používateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Používateľ však nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov však nie je možné vykonať riadne zmluvné plnenie.
1.9 Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.
Posielanie obchodných oznámení
2.0 Záujemca o využívanie služieb Prevádzkovateľa vyplnením formulára:
2.1 súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Prevádzkovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň prehlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 2.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení noviel, lebo Používateľ sa zasielaním informácií podľa bodu 2.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí.
Súhlas podľa tohto odseku môže Používateľ kedykoľvek písomne odvolať na info@ekin.sk
2.3 Prevádzkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. Súbory cookie. Používaním webu Používateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie cookies.
Práva a povinnosti medzi správcom Používateľom a Prevádzkovateľom.
2.4 Prevádzkovateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov Používateľa spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Používateľ je správcom týchto údajov.
2.5 Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedenými v týchto podmienok. Prostriedky spracovania budú automatizované. Prevádzkovateľ bude v rámci spracovania osobné údaje zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať, blokovať a likvidovať. Prevádzkovateľ nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito podmienkami.
2.6 Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v tomto rozsahu:
- bežné osobné údaje ako meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ fyzická osoba (živnostník).
- Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
- osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 GDPR, ktoré Používateľ získal v súvislosti s vlastnou obchodnou činnosťou.
2.7 Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v súvislosti alebo na základe vytvorenia zmluvného vzťahu podľa obchodných podmienok internetového obchodu www.ekin.sk medzi Prevádzkovateľom a Používateľom reps. Predávajúcim a Kupujúcim.
2.8 Osobné údaje je možné spracovávať len na pracoviskách Prevádzkovateľa alebo jeho subdodávateľov podľa obchodných podmienok tohto internetového obchodu.
2.9 Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje klientov Používateľa, to všetko po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a z uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov.
3.0 Používateľ udeľuje povolenie sa zapojením subdodávateľov poskytovaných služieb pre tento internetový obchod, ako ďalšieho spracovateľa podľa čl. 28 ods. 2 GDPR. Subdodávateľom je :firma BiznisWeb s. r. o. (prevádzkovateľ ehsopového systému Biznisweb), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) Slovenská pošta, a. s., Zásielkovňa s. r. o. (dopravca).Používateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov s týmito uvedenými spoločnosťami. Osobné údaje budú spracovávané na účely vedenia údajov o Používateľovi v centrálnych registroch internetového obchodu www.ekin.sk a to za účelom plnenia zmluvných vzťahov voči Predávajúcemu. Používateľ ďalej udeľuje Prevádzkovateľovi všeobecné povolenie zapojiť do spracovania ďalšieho spracovateľa osobných údajov, Prevádzkovateľ však musí Používateľa písomne informovať o všetkých plánovaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenia a poskytnúť Používateľovi možnosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Prevádzkovateľ musí uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.
3.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:
3.2 Osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov Používateľa, tj. Pre výkon všetkých činností potrebných pre plnenie zmluvy.

3.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.

3.4 Prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Prevádzkovateľ pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.

3.4 Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Prevádzkovateľa.

3.5 K osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Prevádzkovateľa a subdodávateľov podľa týchto podmienok, ktoré budú mať Prevádzkovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom.

3.6 Oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Prevádzkovateľ zabezpečí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Prevádzkovateľ zabezpečí, že táto povinnosť pre Prevádzkovateľa aj oprávnených osôb bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Prevádzkovateľovi.

3.7 Pokiaľ je to možné, Prevádzkovateľ bude Používateľovi pomáhať prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, potrebných na splnenie povinnosti Používateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby uvedených v GDPR; rovnako tak pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovaní a informácií, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii.

3.8 Po ukončení poskytovania plnenia, ktoré je spojené so spracovaním, ktoré je uvedené v týchto podmienkach, je Prevádzkovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, alebo ich vrátiť Používateľovi, pokiaľ nemá povinnosť uchovávať osobné údaje na základe osobitného zákona.

3.9 Prevádzkovateľ poskytne Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR, umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Používateľom alebo iným audítorom, ktorého Používateľ poveril.
4.0 Používateľ sa zaväzuje neodkladne deklarovali všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok na a poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok.
4.1 Používateľ nesie zodpovednosť za správnosť všetkých údajov uvádzaných vo vytváraní objednávky alebo iného zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Používateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny v osobných údajoch, ktoré Prevádzkovateľovi poskytol.
4.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaile info@ekin.sk
Pre nás, v spoločnosti Dobis s.r.o., je ochrana vašich osobných údajov veľmi dôležitá. Robíme všetko pre to, aby osobné údaje vás a vašich klientov boli naozaj v bezpečí..
V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ktorý budeme ďalej v texte uvádzať ako „zákon o ochrane osobných údajov") osobné údaje spracúvame vo viacerých informačných systémoch. V rámci remarketingu v AdWords využívame Vlastné zoznamy zákazníkov, preto vám na základe vašich preferencií pošleme napr. personalizovanú ponuku.

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať